Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Onder deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten levert;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor verkoop op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: Techniek die kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afname in deze tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk product dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan en zo nodig te raadplegen, en dat een ongewijzigde reproductie van de informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – identiteit van de ondernemer
Bioracer NV
Ravenshout Z.5.2.50
3980 Tessenderlo

BTW BE.0437.878.883

RPR Hasselt

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.
4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan is het tweede en derde lid eveneens van toepassing op de betreffende toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdigheid in de Algemene Voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepalingen die het meest geschikt zijn voor hem/haar.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere bepalingen valt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, moeten deze een getrouwe weergave zijn van de gepresenteerde producten en/of dienst. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat voldoende informatie, zodat duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft met name:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele leveringskosten;
– de manier waarop de overeenkomst in werking zal treden en welke acties daarvoor nodig zijn;
– of er al dan niet een herroepingsrecht kan worden toegepast;
– de wijze van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst;
– de voorwaarden voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen aan de prijs moet worden voldaan;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag worden berekend dan het basistarief;
– indien het contract na de inwerkingtreding wordt geregistreerd, hoe dit contract kan worden geraadpleegd;
– de wijze waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst, kan worden gewezen op ongewenste handelingen en de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
– de mogelijke talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden aangegaan;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, alsmede de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke afleveringen of diensten.

Artikel 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het fysieke adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor beëindiging van de Overeenkomst als de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, of voor onbepaalde tijd is.
6. Indien de ondernemer zich verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze periode dient de consument voorzichtig om te gaan met de producten en de verpakking. Hij/zij zal het product alleen zoveel uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wil houden. Indien hij/zij van het herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij/zij alle geleverde accessoires en – indien redelijkerwijze mogelijk – de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door hem bij het aanbod en/of levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Consument dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de consument hiervan duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gesteld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
a) die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
d) die snel kunnen bederven of verouderen
e) waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de consument geen invloed heeft;
f) voor afzonderlijke kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
a) die betrekking hebben op accommodatie, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding te leveren op een specifieke datum of gedurende een specifieke periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen en waarvan de bedenktijd is verstreken;
c) in verband met weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. Onverminderd het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt aangegeven bij het aanbod.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of voorwaarden; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod vermelde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst, aan de redelijke eisen van kwaliteit en/of werkzaamheid en de op de datum van de totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de koopovereenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft verstrekt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder boete en zonder recht op enige schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal duidelijk en begrijpelijk worden aangegeven dat het om een vervangend artikel gaat. Voor vervangende artikelen is er geen herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde ontbinden met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
2. Een Overeenkomst die is aangegaan voor een specifieke duur heeft een duur van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van diensten, binnen 14 dagen na afgifte van de deze documenten.
2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag in de Algemene Voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onregelmatigheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke bepalingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Intellectuele Eigendomsrechten
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Bioracer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens
Bioracer zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Bioracer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle aanbiedingen van Bioracer, haar Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.